Życzenia
INFORMACJA O mPWZ


Do pobrania: INFORMACJA O mPWZ
WZÓR PIECZĄTKI PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ

Pobierz: wzór pieczątki.pdf
KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA w sprawie prawa wykonywania pielęgniarki/ położnej

Pobierz: Komunikat Ministra Zdrowia.pdf
SOLIDARNI Z UKRAINĄ
Możliwość weryfikacji PWZ

Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/ Położnej.
W celu weryfikacji należy podać następujące dane:

1) PESEL pielęgniarki/położnej
2) Nr PWZ pielęgniarki/położnej
3) NAZWISKO pielęgniarki/położnej

Weryfikacja może posłużyć pracodawcy czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/ położnych. Daje to również gwarancję pracy pielęgniarkom/ położnych, iż zawód ten jest wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel.

Weryfikacja może posłużyć również pacjentom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, warto mieć pewność, że osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych mają odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej.
Przeszkolenie po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu


Do pobrania: Uchwała nr 408/VII/2020
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych


Do pobrania: Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych - załącznik Interpretacja indywidualna
Zmiany w kształceniu podyplomowym

Link do NRPiP: Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017r
Link do strony logowania Systemu Monitorowania Kształcenia: System Monitorowania Kształcenia
Prezentacja dotycząca sposobu potwierdzania danych pielęgniarek za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia
Do pobrania: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Obowiązek zgłaszania zmian objętych rejestrem

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach przypomina o ustawowym obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pomiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Pokaż szczegóły
Zgodnie z art.107 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ()Dz. U. z 2013r. poz.217 t.j.) pomiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
W przypadku niezgłoszenia zmian danych objętych rejestrem w ww. terminie, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność lecznicza karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Na podstawie art. 107 ust.4 cytowanej ustawy w przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek uchwałę w sprawie założenia kary pieniężnej podejmuje właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych.