Księgozbiór Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach

Propozycja ubezpieczenia OC pielegniarek i położnych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC

Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej

Ustawa o działalności leczniczej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Regulamin pomocy socjalnej

Wniosek w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi losowej

Regulamin refundacji kosztów dokształcania

Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego

Arkusz zgłoszeniowy danych osobowych w rejestrze

Wniosek o przyznianie prawa wykonywania zawodu osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego UE

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie będącej obywatelem państw członkowskich UE

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Wniosek o wpis do rejestru

Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu

Wniosek o wykreślenie z rejestru

Zaprzestanie wykonywania zawodu

Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu